Vizualni identitet Bola

Turisti?ka zajednica op?ine Bol je krenula u izradu vizualnog identiteta Bola…

Turisti?ka zajednica op?ine Bol napokon ?e dobiti vizualni identitet. Splitski studio za kreativne komunikacije "Carli" izradit ?e logotip kao osnovni simbol vizualne komunikacije te oblikovati osnovne grafi?ke standarde primarnih i sekundarnih sredstava komunikacije. Jednostavno re?eno u izradi su logotip, novi memorandum, ra?un, koverte, posjetnice, poslovni pe?at, listovni blokovi, poslovne mape …

U idu?ih godinu dana nastavit ?e se izmjenama po ovom pitanju a to su web stranice, image brošure, plan i turisti?ka karta op?ine Bol, natpisne plo?e na ulazu u op?inu Bol, suveniri … (boljani.info)