Vije?e TZO Bol

23.06. odrano je redovno Vije?e TZO Bol u hotelu Bretanide u Bolu…

 

23.06. odrano je redovno Vije?e TZO Bol u hotelu Bretanide u Bolu. Raspravljalo se o nekoliko tema vanih za bolski turizam te analiziralo rezultate prvih pet turisti?kih mjeseci. Tako?er je predstavljeno novo rješenje web portala bol.hr te tehnološki pomaci u internet marketingu destinacije Bol.