Ispravak neto?nog navoda

Ispravak neto?nog navoda u tekstu na portalu "boljani.info"…

Molimo uredništvo portala boljani.info da temeljem ?lanka 40. stavak 1. Zakona o medijima objavi ispravak neto?nog navoda a vezano za objavu na istom portalu od 21. lipnja 2015., pod nazivom „Po?inje ljeto i 26. Bolsko lito“.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol od prošle godine vodi brigu vezano za red štandova na rivi tijekom Bolskih ljetnih ve?eri, ali u nadlenosti iste nije i odre?ivanje vrste gastronomske ponude koja ?e biti ponu?ena na navedenim štandovima. Kao što vam je poznato op?ina Bol je tijekom oujka 2015., raspisala natje?aj za zakup štandova tijekom gastro-zabavnih manifestacija na bolskoj rivi. Po navedenom natje?aju javili su se odre?ene pravne osobe koje imaju registrirane obrte, udruge i OPG.

Povjerenstvo op?ine Bol na svom sastanku od 5. lipnja 2015., razmatralo je pristigle ponude te prihvatilo ponude prijavljenih.

Turisti?ka zajednica op?ine Bol je zaduena za kontakt sa zakupoprimcima štandova u smislu obavješ?ivanja o datumima odravanja ve?eri, dekoraciji, redu i radu štandova ali za odre?ivanje vrste gastronomske ponude nismo bili u mogu?nosti  jer to nije u našoj nadlenosti.

 

S poštovanjem,

Markito Marinkovi?, direktor