Zahvalnica TZO Bol

U Turisti?ku zajednicu Bol naknadno je, odlukom Zbora turisti?kih novinara HND i Hrvatske udruge turisti?kih novinara i pisaca FIJET Hrvatska, stigla Zahvalnica

koju su dodijelili TZO Bol kao jednom od dugogodinjih partnera, koji je pomogao ostvariti njihove projekte u 2016. godini.

Na sve?anosti u Zagrebu 15. prosinca dodijeljene su nagrade Marko Polo slavni putopisac, a TZO Bol je dobila Zahvalnicu koju su potpisale Karin Mimica, predsjednica Zbora turisti?kih novinara i Tina ?ubrilo, predsjednica FIJET Hrvatska.

izvor: boljani.info