Sve?ana Skuptina TZO Bol

Dana 25.listopada, u hotelu Elaphusa u Bolu je odrana sve?ana Skupština TZO Bol. Tvrtka Heraklea iz Zagreba je odrala prezentaciju ovoljetnog projekta "Tajni gost" u Bolu, a nakon toga su uru?ena godišnja turisti?ka priznanja…

Dana 25.listopada, u hotelu Elaphusa u Bolu je odrana sve?ana Skupština TZO Bol. Skupštini je prisustvovao Direktor Turisti?ke zajednice upanije i izaslanik upana splitsko-dalmatinske upanije g.Zlatka evrnje, g.Joško Stella te predstavnici medija.

Tvrtka Heraklea iz Zagreba je odrala prezentaciju ovoljetnog projekta "Tajni gost" u Bolu, o kojem ?emo još pisati na ovom portalu.

Nakon toga su uru?ena godišnja turisti?ka priznanja. 

Dobitnici turisti?kih priznanja za ovu godinu su:

– Krešimir Okmai?, za uspješno djelovanje i suradnju u turisti?kom razvoju Bola

– Frane Marinkovi?, za doprinos turist?koj promidbi  destinacije Bol

– Nikola Hero, za dugogodišnji rad u izobrazbi i edukaciji turisti?kih kadrova Bola

– Ton?i Kuko?, za specifi?ni doprinos razvoju bolskog turizma

– Natalija Bili?, za doprinos unapre?enju kvalitete hotelske ponude

– Luka Klape, za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

– Ljubica i Nikola Prskalo, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Irena Babanovi?, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Rene Ullrich, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Feliciti i Petar Šalej , za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

 

Priznanja su u ime Turisti?ke zajednice op?ine Bol uru?ili Predsjednik TZO Bol Tihomir Marinkovi? i Direktor TZO Bol Markito Marinkovi?.

U ime dobitnika ovogodišnjih priznanja, Skupštini i uzvanicima se obratio prof. Krešimir Okmai?.