Dan TZO Bol – 08.10.2016.

Turisti?ko vije?e TZO Bol na svojoj sjednici odranoj dana 4. listopada 2016., donijelo je odluku da se Dan TZO Bol obiljei dana, 25. listopada 2016., i to sve?anom sjednicom Skupštine na kojoj ?e biti dodijeljena godišnja turisti?ka priznanja.

Dana 8. listopada 1954., registrirano je Turisti?ko društvo Bol, a prvi predsjednik toga društva bio je Djuro Vodanovi?.

2005., Skupština Turisti?ke zajednice op?ine Bol odredila je ovaj datum kao svoj Dan.

Odlukom Skupštine TZO Bol o proglašenju  Dana TZO Bol,  dozvoljava se vije?u TZO Bol da odredi datum i na?in obiljeavanja Dana TZO Bol.

Turisti?ko vije?e TZO Bol na svojoj sjednici odranoj dana 4. listopada 2016., donijelo je odluku da se Dan TZO Bol obiljei dana, 25. listopada 2016., i to sve?anom sjednicom Skupštine na kojoj ?e biti dodijeljena godišnja turisti?ka priznanja.

Dobitnici turisti?kih priznanja za ovu godinu su:

– Krešimir Okmai?, za uspješno djelovanje i suradnju u turisti?kom razvoju Bola

– Frane Marinkovi?, za doprinos turist?koj promidbi  destinacije Bol

– Nikola Hero, za dugogodišnji rad u izobrazbi i edukaciji turisti?kih kadrova Bola

– Ton?i Kuko?, za specifi?ni doprinos razvoju bolskog turizma

– Natalija Bili?, za doprinos unapre?enju kvalitete hotelske ponude

– Luka Klape, za kontinuirani dugogodišnji rad u ugostiteljstvu Bola

– Ljubica i Nikola Prskalo, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Irena Babanovi?, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Rene Ullrich, za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

– Feliciti i Petar Šalej , za posebnu vjernost turisti?kom Bolu

Svim mještanima op?ine Bol i svim svojim ?lanovima ?estitamo Dan TZO Bol.

Direktor
Markito Marinkovi?

Predsjednik
Tihomir Marinkovi?