?lanarina turisti?kim zajednicama

PODSJE?AMO IZNAJMLJIVA?E PRIVATNOG SMJEŠTAJA DA JE ROK ZA UPLATU ?LANARINE TZ-U DO KRAJA VELJA?E!

OBAVIJEST IZNAJMLJIVA?IMA

PODSJE?AMO IZNAJMLJIVA?E PRIVATNOG SMJEŠTAJA DA JE ROK ZA UPLATU ?LANARINE TZ-U DO KRAJA VELJA?E!

OBAVIJEST IZNAJMLJIVA?IMA:

Obavještavamo privatne iznajmljiva?e na podru?ju op?ine Bol da 28. velja?e 2014. istje?e rok za uplatu ?lanarine Turisti?kim zajednicama za 2013. godinu.
Shodno Zakonu o turisti?kim ?lanarinama (NN 152/08) privatni iznajmljiva?i duni su do kraja velja?e obra?unati i uplatiti Turisti?ku ?lanarinu.
Obveznici pla?anja turisti?ke ?lanarine kopiju uplatnice podnose nadlenoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu do kraja velja?e svake godine ili naknadno u najkra?em roku.

Turisti?ka ?lanarina se obra?unava na osnovu izdanih ra?una evidentiranih u knjizi „Evidencija ra?una“ , odnosno zbroja osnovica ra?una na paragon blokovima (obrazac EP) i stopi od 0.20 %.

Primjer izra?una Turisti?ke ?lanarine:
Zbroj izdanih ra?una upisanih u knjigu Evidencija ra?una iznosi 23.500
Stopa Turisti?ke ?lanarine za razred A turisti?kog mjesta u kojem se op?ina Bol nalazi je 0,20%.
Iznos Turisti?ke ?lanarine za uplatiti je 23.500,00 x 0,2%= 47,00 kuna

?lanarina se upla?uje na ra?un broj: HR661001005-1702727155,
model: 67,
poziv na broj odobrenja : OIB iznajmljiva?a – nositelja rješenja
adresa primatelja: Prijeazni ra?un turisti?ke ?lanarine TZO Bol

Za sve ostale informacije moete se obratiti e-mailom na adresu tz@bol.hr, na broj telefona: 021/635 638 ili osobno u uredu TZO Bol.

http://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-?lanarinama-u-turisti?kim-zajednicama