Vije?e TZO Bol, studeni 2016.

Turisti?ko vije?e Turisti?ke zajednice op?ine Bol na svojoj jednaestoj sjednici odranoj 29. studenog 2016., izvrilo je analizu ostvarenih no?enja i strukture gostiju u destinaciji Bol za 2016. godinu…

Turisti?ko vije?e Turisti?ke zajednice op?ine Bol na svojoj jednaestoj sjednici odranoj 29. studenog 2016., izvrilo je analizu ostvarenih no?enja i strukture gostiju u destinaciji Bol za 2016. godinu.

Turisti?ko vije?e usvojilo je ralizaciju progama rada TZO Bol za 2016., te usvojilo realizaciju i rebalans financijskog plana TZO Bol za 2016.

Usvojen je prijedlog Programa rada sa financijskim planom TZO Bol za a 2017.godinu koji ide na usvajanje Skuptini TZO Bol.

Godinja sjednica Skuptina TZO Bol odrat ?e se u utorak, 6. prosinca 2016. godine.