Skuptina TZO Bol – travanj 2016.

Dana, 12. travnja 2016., odrana je godišnja Skupština TZO Bol na kojoj je usvojeno izvješ?e Nadzornog odbora, te izvješ?e o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima TZO Bol u 2015. godini.

Dana, 12. travnja 2016., odrana je godišnja Skupština TZO Bol na kojoj je usvojeno izvješ?e Nadzornog odbora, te izvješ?e o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima TZO Bol u 2015. godini.

Skupština je donijela odluku o prenamjeni prora?unskih sredstava te imenovala Philippa Meistera novim ?lanom turisti?kog vije?a umjesto Nade Orehovac zbog odlaska u mirovinu.

Feliks Lukas,  direktor turnira, predstavio je tenis turnir WTA Bol Ladies Open 2016. koji ?e se odrati u Bolu od 29.5. do 5.6. 2016.