Skuptina TZO Bol Travanj 2015

Dana 17. travnja 2014., odrana je tre?a sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol…

Dana 17. travnja 2014., odrana je tre?a sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol na kojoj je usvojeno:

– Izvješ?e Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru Turisti?ke zajednice op?ine Bol za razdoblje 01.01. – 31.12.2014.;

– Izvješ?e o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Turisti?ke  zajednice op?ine Bol u 2014.;

 

U 2014. ostvarenu su prihodi u iznosu od 2.188.457,20 HRK što je za 7% više od planiranog dok su rashodi iznosili 2.059.955,87 HRK odnosno na razini planiranog. Turisti?ka zajednica op?ine Bol poslovnu godinu završila je sa viškom prihoda od 148.258,66 HRK.

Markito Marinkovi?, direktor TZO Bol, izvijestio je ?lanove Skupštine o upravo završenoj posebnoj prezentaciji turisti?ke ponude Bola, otoka Bra?a i upanije splitsko – dalmatinske u Copenhagenu te razgovorima sa direktorom ScandJeta, švedskom aviokompanijom koja je zainteresirana za upostavu zra?nog mosta  sa Švedskom.

Tihomir Marinkovi?, na?elnik op?ine Bol i predsjednik TZO Bol, izvijestio je ?lanove Skupštine o tijeku gra?evinskih radova u op?ini Bol  i  aktivnostima koja se planiraju za naredno razdoblje.