Skuptina TZO Bol Studeni 2014

Dana 24. studenog 2014., odrana je redovna sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol na kojoj je donesen program rada sa financijskim planom Tutisti?ke zajednice op?ine Bol  za 2015.

Dana 24. studenog 2014., odrana je redovna sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol na kojoj je donesen program rada sa financijskim planom Tutisti?ke zajednice op?ine Bol  za 2015. Na sjednici  je temeljem odluke Uprave Hotela Zlatni  rat za novog ?lana Skupštine imenovan Dinko Karnin?i? umjesto dosadašnjeg ?lana Joška Martini?a, te je na temelju prijedloga Holela Zlatni rat Skupština imenovala Dina Sokola za novog ?lana Turisti?kog vije?e TZO Bol umjesto dosadašnjeg ?lana Dinka Karnin?i?a.

Skupština TZO Bol usvojila je izviješ?e o radu Turisti?kog vije?a za 2014., kao i analizu ostvarenih no?enja i sturkture gostiju u 2014. godini.

U 2014., ostvareno je 530.758 no?enja što je 4% više nego prošle godine, što je ujednom  najviše ostvarenih no?enja u povijesti turizma Bola.

U strukturi gostiju doma?i gosti sudjeluju sa 8% dok strani gosti sudjeluju sa 92%. Od stranih gostiju najbrojni su gosti iz Austrije koji u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 15% ali sa padom od 2% u odnosu na prošlu godinu, Njemci u ukupnoj strukturi sudjeluju sa 15% ali sa padom od 8% u odnosu na prošlu godinu, Skandinavske zemlej(Norveška,Švedska i Finska) sudjeluju sa 11% te sa rastom od 4% u odnosu na lani, slijede Slovenci sa 7%, Francuzi sa 6%,.

U programu rada TZO Bol za 2015.,  naglasak je stavljen  na online komunikacije (izrada novog web portala, auriranje i dogradnja mobilne aplikacije, Google i Facebook kampanje), posebne prezentacije turisti?ke ponude u inozemstvu (Švicarska, Danska i Poljska), manifestacije (naglasak na teniske turnire) te edukacija za iznajmljiva?e.