Kreiranje vizualnog identiteta Bola 2

Donosimo cjelovito priop?enje za medije povodom predstavljanja novog vizalnog identiteta Bola i TZO Bol:

 

Donosimo cjelovito priop?enje za medije povodom predstavljanja novog vizalnog identiteta Bola i TZO Bol:

Bol i turisti?ka zajednica op?ine Bol dobila je novi vizualni identitet. Kreiranjem suvremenog verbalnog i vizualnog identiteta, Bol je prepoznao vanost brendiranja destinacije, s posebnim naglaskom na jedinstvenu plau Zlatni rat, kao jedan od simbola Jadrana i hrvatskog turizma. Novi vizualni identitet predstavlja iskorak u daljnjem pozicironiranju destinacije na me?unarodnoj turisti?koj mapi.  

Ideja je bila definirati jedinstveni vizualni identitet za cijelu destinaciju i s njime uskladiti vizualne identitete turisti?kih potencijala(usluga) koje im ova destinacija prua, koji do ovog trenutka nisu imali jasnu me?usobnu poveznicu i bili jedinstvena pri?a ove destinacije” –  kazao je Markito Marinkovi?, direktor TZ op?ine Bol. 

Na sastanku Skupštine i Turisti?kog vije?a TZO Bol autori iz agencije za kreativne komunikacije i branding CARLI+SOSA, Igor Carli i Goran Šoša, prezentirali su rješenje novog vizualnog identiteta destinacije Bol.

O samom rješenju nešto više rekli su nam i objasnili autori:

Distanciranjem od "o?ekivanog" na?ina vizualiziranja Zlatnog rata kao simbola Bola kroz znak ili logotip, stvoren je suvremeni verbalni i vizualni identitet koji tako?er funkcionira na ve?ini stranih jezika, što je u turizmu od velike vanosti, a tematski slogani unutar istog vizualnog jezika stvaraju modularan verbalni i vizualni sustav te na taj na?in komuniciraju jasne ?injenice usko vezane za destinaciju kao i pripadaju?e manifestacije. Nijansom plave boje, a koja nastaje spajanjem mora i bijelog ala prisutnog na Zlatnom ratu, definirana je osnovna boja ovog identitetskog sustava.

Drago nam je da se ukazano povjerenje za kreiranjem jedinstvenog novog projektiranog identitetskog sustava (branda) kojemu je cilj reflektirati atribute fizi?kog mjesta i kulture karakteristi?ne za povijesnu i suvremenu dimenziju zajedni?kog ivota skupine ljudi u?inila kvalitetnim.”

Kako je kreiranje vizalnog identiteta jedan od temeljnih postupaka u procesu brendiranja destinacije Bol, donosimo nekoliko slika/ilustracija koje prezentiraju ovo rješenje.

Novi identitet ve? se štiti kao ig od strane Dravnog zavoda za intelektulno vlasnišvo, a Turisti?ka zajednica op?ine Bol ?e ga ponuditi i široj zajednici, uz verifikaciju i odobrenje korištenja od strane stru?nog tima koji ?e davati smjernice kako bi se ovaj brand odrao preko cijelog niza aplikacija i reprodukcija na razli?ite medije. Drugim rije?ima simbolom Bola ne?e svatko nazivati svoje aktivnosti ili proizvode, a Turisti?ka zajednica ?e imati zadatak da onemogu?i bilo kakve zloupotrebe.

Turisti?ka zajednica Bol primijenit ?e novi identitetski sustav na sve promotivne materijale, a novi identitet uskoro preuzima i zajedni?ka web-stranica www.bol.hr, kao i www.symboloftheadriatic.com.