Turisti?ko vije?e op?ine Bol – Oujak 2016

Turisti?ko vije?e TZO Bol, na svojoj 8. sjednici odranoj dana 21. oujka 2016., usvojilo je izvješ?e Nadzornog odbora i izvješ?e o ostvarenim prihodima i rashodima TZO Bol u 2015. godini. Turisti?ko vije?e donijelo je odluku o prenamjeni prora?unskih sredstava te dobilo informaciju o odravanju tenis turnira WTA Bol Ladies open u lipnju over godine.

Turisti?ko vije?e TZO Bol, na svojoj 8. sjednici odranoj dana 21. oujka 2016., usvojilo je izvješ?e Nadzornog odbora i izvješ?e o ostvarenim prihodima i rashodima TZO Bol u 2015. godini. Turisti?ko vije?e donijelo je odluku o prenamjeni prora?unskih sredstava te dobilo informaciju o odravanju tenis turnira WTA Bol Ladies open u lipnju over godine.