Skuptina TZO Bol

U drugom pokušaju bio je kvorum (14 od 19 izabranih) i u ponedjeljak je odrana sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice…

U drugom pokušaju bio je kvorum (14 od 19 izabranih) i u ponedjeljak je odrana sjednica Skupštine Turisti?ke zajednice. Prihva?eno je izvješ?e Nadzornog odbora o poslovanju u 2013. godini kao i izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima.

U nekim je stavkama potrošeno manje, ali ponegdje i više od planiranog. Me?utim, u ukupnom zbroju ostvaren je u 2013. višak prihoda od 148.258,66 kuna.

U nastavku sjednice raspravljalo se o pripremana za nadolaze?u sezonu. Bilo je i pitanja, ali i konkretnih prijedloga:

– Je li višak prihoda dobro ili je trebalo i to potrošiti kako bi turisti bili što zadovoljniji?
– Treba uplate boravišne pristojbe ras?laniti. Na primjer koliko upla?uju hoteli, koliko privatni smještaj, kampovi …
–  Što od nas o?ekuju gosti iz Skandinavije koji sve više dolaze u Hrvatsku i Bol?
–  Ho?e li se napokon nešto kvalitetnije urediti restoran na Vidovoj gori za goste koji dolaze pogledati panoramu i uivati u prirodi?
–  Ho?e li se sanirati voda u potoku izme?u hotela „Elaphusa“ i „Bretanide“ koja sada završava na plai Poto?ine?
–  Moe li šetnica postati isklju?ivo pješa?ka zona?
–  Kako u?initi više reda sa suncobranima i lealjkama na plaama izvan Zlatnog rata?
–  Mogu li štandovi na šetnici biti primjerenijeg izgleda?
–  Kada ?e se popraviti cesta Supetar – Bol?

Na?elnik op?ine Tihomir Marinkovi?, koji je ujedno i predsjednik Skupštine TZO, dao je objašnjenja i izvijestio o naporima koji se ?ine kako bi gost dobio što kvalitetniju uslugu tijekom boravka u Bolu. ?lanovi Skupštine informirani su i o tijeku izrade prijedloga vizualnog identiteta Bola, što se ina?e ?ini prvi put u Bolu. Za petnaestak dana okupit ?e se Vije?e TZO i Skupština, a  pozvat ?e se i još neki Boljani, kojima ?e se prezentirati dvije verzije. Nakon što se saslušaju njihova mišljenja, izradit ?e se, najkasnije do sredine lipnja, i kona?na verzija. (boljani.info)