Rezultati za lipanj 2016.

Donosimo Vam turisti?ke rezultate Bola za mjesec lipanj 2016….

U mjesecu lipnju 2016., na podru?ju op?ine Bol  ostvareno je 92.754 no?enja, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 77.170 no?enja što predstavlja rast od 20%.

Doma?i gosti su ostvarili 4.268 no?enja  ili 5%, a strani 88.486 no?enja ili 95 %.

Po ostvarenim no?enjima stranih gostiju, najbrojniji su:

Francuzi sa ostvarenih 16.920 no?enja ili 18%,
Skandinavija 15.865 no?enja ili 17%,
Austrijanci 12.222 no?enja ili 13%,
Nijemci 11.031 no?enje ili 12%,
Velika Britanija 5.097 no?enja  ili 5%,
Slovenija 4.303 no?enja  ili 5%.

U mjesecu lipnju 2016. u hotelskom smještaju je ostvareno 56.507 no?enja dok je prošle godine ostvareno 46.281 no?enje što predstavlja rast od 22%, u privatnom smještaju je ostvareno 34.402 no?enja dok je prošle godine ostvareno 27.919 no?enja što predstavlja rast od 23% te u kampovima 1.365 no?enja dok je prošle godine ostvareno 1.549 ili pad od 12%.

U prvih šest mjeseci 2016. ostvareno je 153.751 no?enje dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 124.659 no?enja što predstavlja rast od 23%. U prvih šest mjeseci ove godine doma?i gosti su ostvarili 8.549 no?enja ili 6%, a strani gosti su ostvarili 145.202 no?enja ili 94%.