Program predavanja i edukacije u 2015.

Program predavanja i edukacije za privatne iznajmljiva?e u 2015. godini

Mjesto odravanja: mala dvorana Centra za kulturu op?ine Bol, Organizator: Turisti?ka zajednica op?ine Bol

Program predavanja i edukacije za privatne iznajmljiva?e u 2015. godini:

 

1.       23. sije?nja 2015.,  u 18 sati, „Energetski certifikat i na?in postizanja energetske u?inkovitosti“, predava?: Zlatko Gligo, dipl.ing.,

2.       28. sije?nja 2015., u 17.30 sati, „Oblikovanje parkova i rekreacijskih površina u turizmu Bola“, predava?: mg.Ivan Šimi?, dipl.ing.

3.       30. sije?nja 2015., u 17.30 sati, „Osnaivanje turisti?kog imida mjesta Bol podizanjem kvalitete ure?enja smještajnih kapaciteta“, predava?: Lea Aviani, mag.diz.

4.       6. velja?e 2015., 9 – 13 sati, „Primjena internet marketinga i oglašavanje putem društvenih mrea u privatnom smještaju“, škola OLIVA ALLEGRA

5.       27. velja?e 2015., 9 – 13 sati, „Edukacija za turisti?ke djelatnika u sklopu projekta tajni gost“, predava?: Sanja Gomuzak, dipl. oec., Heraklea d.o.o.

 

Za radionice predvi?ene 6. i 27. velja?e 2015. sve zainteresirane molimo da se prijave na mail tz@bol.hr

 

Mjesto odravanja: mala dvorana Centra za kulturu op?ine Bol

Organizator: Turisti?ka zajednica op?ine Bol