Odrana Skuptina TZO Bol

?lanovi Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol u ?etvrtak su jednoglasno prihvatili izvješ?e o radu Turisti?kog vije?a, analizu ostvarenih no?enja i program rada te financijski plan za 2014. godinu…

?lanovi Skupštine Turisti?ke zajednice op?ine Bol u ?etvrtak su jednoglasno prihvatili izvješ?e o radu Turisti?kog vije?a, analizu ostvarenih no?enja i strukture gostiju, realizaciju Programa rada u 2013., a usvojili su i Program rada i Financijski plan za 2014. godinu.

Bol je 2013. prvi put premašio rekordan broj no?enja još iz 1988. godine. Ukupno je ove godine ostvareno 508.275 no?enja, od ?ega 304.648 no?enja u glavnoj sezoni, a ostalo u predsezoni i posezoni. Doma?i su gosti imali 33.897 no?enja (7 posto), a strani 474.378 no?enja (93 posto). U odnosu na 2012. to je pove?anje od 9 posto. Nešto manje no?enja bilo je u hotelima i kampovima, ali je 27 posto više u privatnom smještaju.

Ve?i broj no?enja u odnosu na godinu ranije ostvarili su gosti iz Italije (13 posto), Poljske (14), ?eške (2), V. Britanije (44), Švedske (52), Norveške (23), Ma?arske (19), dok je rekordna posjeta bila iz Francuske: ove godine 33.696 no?enja, a lani 6.090. Podbacio je posjet iz Rusije za 21 posto, a razlog je uvo?enje viznog reima.

U ukupnoj strukturi gostiju Nijemci su na prvom mjestu (16 posto), slijede Austrijanci (16%), a zbroje li se no?enja skandinavskih zemalja (Norveška i Švedska) oni su na tre?em mjestu (10 posto).

Diskusiju te Program rada i Financijski plan za 2014. objaviti ?emo u subotnjem izdanju Bolske kronike. (J.E. za boljani.info)