Novi saziv Skuptine TZO Bol

Na prvoj redovnoj izbornoj Skupštini Turisti?ke zajednice op?ine Bol, odranoj u srijedu 26. velja?e, podnesen je izvještaj o delegiranim ?lanovima Skupštine te izabrano Turisti?ko vije?e i Nadzorni odbor.

Na prvoj redovnoj izbornoj Skupštini Turisti?ke zajednice op?ine Bol, odranoj u srijedu 26. velja?e, podnesen je izvještaj o delegiranim ?lanovima Skupštine te izabrano Turisti?ko vije?e i Nadzorni odbor.

Od 19 ?lanova Skupštine je 13, u Turisti?kom vije?u od 9 ?lanova novih je 5, dok su u Nadzornom odboru ostala dva dosadašnja ?lana, dok ?e tre?ega delegirati Turisti?ka zajednica upanije.

Skupštinu, ?iji je mandat ?etiri godine, ?ine Joško Martini?, Miro Karmeli?, ?ur?ica Šeparovi?, Boena Filipi?, Ivana Selak, Fanika Serventi, Vice Klape i Ton?i Buljan (svi Zlatni rat d.d.), Ana Gali?-Ani?, Zoran Milosavljevi?, Zdravka Marinkovi? i Karin Dubrav?i? (svi Gruber d.o.o.), Stanko Kvesi?, Jakov Okmai?, Sre?ko Karmeli?, Nikola Eterovi? i Jakša Marinkovi? Tomi? (privatni iznajmljiva?i), Ivan Ivan?i? (mali hoteli) i Tihomir Marinkovi? (po slubenoj dunosti kao predsjednik TZO).

?lanovi Turisti?kog vije?a su: Zdenka Kruni?, Frane uvi?, Dinko Karnin?i? Batini? i Vinko Martini? (svi Zlatni rat d.d.), Nada Orehovac i Ana Gali?-Ani? (Gruber d.o.o.), Stanko Kvesi? i Sre?ko Karmeli? (privatni iznajmljiva?i) i Tihomir Marinkovi? (predsjednik TZO Bol).

U Nadzornom odboru su izabrani Pero Kraljevi? (privatni iznajmljiva?i) i eljana Cvitani? (Zlatni rat d.d.), dok ?e tre?eg ?lana delegirati TZ upanije.

U Skupštini TZ upanije bolsku ?e TZ predstavljati Tihomir Marinkovi?. (izvor: boljani.info)