Dan TZO Bol 2015.

Turisti?ko vije?e TZO Bol na svojoj sjednici odranoj dana, 30. rujna 2015., odlu?ilo je da se ove godine Dan TZO Bol obiljei dana, 23. listopada 2015…

Dan Turisti?ke zajednice op?ine Bol

Dana 8. listopada 1954., registrirano je Turisti?ko društvo Bol, a prvi predsjednik toga društva bio je Djuro Vodanovi?.
2005., Skupština Turisti?ke zajednice op?ine Bol odredila je ovaj datum kao svoj Dan.

Odlukom Skupštine TZO Bol o proglašenju  Dana TZO Bol,  dozvoljava se vije?u TZO Bol da odredi datum i na?in obiljeavanja Dana TZO Bol.
Turisti?ko vije?e TZO Bol na svojoj sjednici odranoj dana, 30. rujna 2015., odlu?ilo je da se ove godine Dan TZO Bol obiljei dana, 23. listopada 2015., i to sve?anom sjednicom Skupštine na kojoj ?e biti dodijeljena godišnja turisti?ka priznanja te prigodnim zabavnim programom za mještane.

Svim mještanima op?ine Bol i svim svojim ?lanovima ?estitamo Dan TZO Bol.

Direktor
Markito Marinkovi?

Predsjednik
Tihomir Marinkovi?